Kayseri Boşanma Avukatı – Detayları

0
9
Kayseri Boşanma Avukatı
Kayseri Boşanma Avukatı

Kayseri Boşanma Avukatı, Yasa Koyucunun Yargıtayca Kesin Olarak Karara Bağlanır Demek Suretiyle Bozma Kararına Karşı Direnme Yolunu Kapamış Olduğu Dava: Taraflar arasındaki “Tespit (İşe İade)” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 2. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 27.04.2016 gün ve 2015/28 E. 2016/303 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 14.02.2017 gün ve 2017/547 E. 2017/2174 K. Kayseri Boşanma Avukatı sayılı ilamıyla bozulmuş, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Hukuk Genel Kurulu’nca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda gereği görüşüldü: Karar: Dava, iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğinin tespiti ve işe iade istemine ilişkindir.

Kayseri Boşanma Avukatı

Yerel mahkeme, feshin geçerli nedene dayandığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Hüküm, davacı vekilinin temyizi üzerine Özel Daire’ce yukarı da başlık bölümünde esas ve karar numarası belirtilen karar ile bozulmuş, yerel mahkemece direnme kararı verilmiştir. Hükmü temyize davacı vekili getirmektedir. Önceki Kararda Direnilmesinin Usul Ve Yasaya Aykırı Oluşu 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nun 20.maddesi: “İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin Kayseri Boşanma Avukatı tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. (…) taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.

Kayseri Hukuk Bürosu

Hükmünü getirmiştir. Madde ile iş akdinin feshinin geçersizliğine ilişkin açılacak bir davanın basit yargılama usulüne göre, kısa süre içerisinde sonuçlandırılması düşüncesi, işçinin emek gelirinden olanaklar ölçüsünde çok kısa bir süre yoksun kalması ilkesinden kaynaklanmış ve bu nedenle de Yargıtay Özel Dairesi’nce verilecek Kayseri Boşanma Avukatı kararın kesin olması amaçlanmıştır. Benzer nitelikteki düzenlemelere; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 5, 15, 24, 34, 41 ve 53.maddelerinde de yer verilirken iş hukukuna yön veren temel ilke ve düşüncelerden hareket edildiği, Hukuk Genel Kurulu’nun 13.03.1985 gün ve E:1984/9-834, K:1985/201 sayılı kararında da, benzer bir konunun ele alındığı görülmüş ve 2822 Sayılı Kanunun.

Kayseri Avukat

15.maddesinde yer verilen “Yargıtay’ca… kesin karara bağlanır” hükmü ile yasa. koyucunun, burada bozma kararına karşı direnme yolunu kapamayı. Amaçladığının vurgulandığına işaret edilmiştir. Açıklanan nedenlerle, Kayseri Boşanma Avukatı. Kesin karar verme” ifadesinden, Yargıtay Özel Daire kararının kesin olduğunun amaçladığı, bu bakımdan Daire bozma kararının direnmeye konu edilemeyeceğini kabul etmek gerekir. Yasa koyucu burada açıkça, “Yargıtay’ca kesin olarak karara bağlanır” demek suretiyle, bozma kararına karşı direnme yolunu kapamış bulunmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here